เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรเลีย

[ออสเตรเลีย] ไปรษณีย์ได้รับผลกระทบจากกลุ่มเถ้าภูเขาไฟในชิลี

เนื่องจากช่วงนี้ กลุ่มเมฆเถ้าภูเขาไฟจากชิลีส่งผลกระทบอย่างมากต่อการขนส่งทางอากาศของออสเตรเลีย และทางสายการบินจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศหลายเที่ยว หรือต้องเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อหลีกเลี่ยงเถ้าภูเขาไฟ

เถ้าภูเขาไฟอาจส่งผลกระทบทำให้การส่งสินค้าบางส่วนผ่านไปรษณีย์ออสเตรเลียต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากการขนส่งบางส่วนกระทำผ่านบริการขนส่งทางอากาศ ดังนั้น ขอแนะนำให้ผู้ขายของอีเบย์ที่ขายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้แจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบว่าอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นกับการขนส่งสินค้าที่ซื้อ สำหรับท่านที่เป็นผู้ซื้อ อีเบย์ใครขอวิงวอนให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ และความจำเป็นอันอาจจะส่งผลให้ท่านได้รับสินค้าช้าลง

ทั้งนี้ อีเบย์ได้รับแจ้งว่าในตอนนี้ ไปรษณีย์ออสเตรเลียกำลังพยายามใช้วิธีการส่งสินค้าแบบอื่นๆสำหรับพัสดุที่ยังตกค้างอยู่

ตรวจสอบข้อมูลความล่าช้าเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าได้ ที่นี่