เว็บที่เกี่ยวข้อง:

คำแนะนำสำหรับผู้ขายช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพ

สืบเนื่องจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆอีกรวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด
 

สถานการณ์ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าของท่านไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรปหรือออสเตรเลีย
 

เราจึงขอแนะนำให้ผู้ขายทุกท่านติดต่อกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงสถานการณ์ และความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับคะแนนfeedbackเป็นลบ (Negative Feedback) คะแนน DSR ต่ำ และข้อร้องเรียนจากผู้ซื้อ
 

กรุณาติดตามข่าวจากเว็บไซต์ข่าวดังต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถวางแผนในการลงขายและจัดส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนั้น ท่านสามารถเข้าอ่านข่าวอัพเดท ประกาศ และคำแนะนำจากอีเบย์ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้ขายอีเบย์ประเทศไทย
 

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์