เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ติดตาม case ใน Seller Dashboard ได้แล้ว

การติดตามกรณีเรื่องร้องเรียนค้างและที่ยังไม่ได้สะสาง (Open/On resolved Case) สามารถดูได้บนหน้าจอ Seller Dashboard แล้ว

ตั้งแต่บัดนี้ ผู้ขายสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนผ่าน eBay หรือ PayPal ได้โดยตรงจากหน้าจอ Seller Dashboard ซึ่งประกอบด้วยกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีผู้เปิด และกรณีเรื่องร้องเรียนที่ผู้ขายยังไม่ได้คลี่คลาย (Sell Unresolved Cases)

 

กรณีเรื่องร้องเรียนว่าได้สินค้าไม่ครบตามจำนวนหรือสินค้าไม่ได้เป็นไปอย่างที่ได้โฆษณาเอาไว้ที่เปิดค้างเอาไว้กับ eBay หรือ PayPal ถือเป็นดรรชนีชี้วัดสำคัญต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้ซื้อใน eBay
 

ตั้งแต่เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เรื่องร้องเรียนที่เข้ามายัง eBay และนโยบายการคุ้มครองผู้ซื้อของ PayPal (PayPal Buyer Protection program) จะถูกนำไปพิจารณาร่วมกับ DSR ในการประเมินผลงานของผู้ขายแต่ละราย
 

เงื่อนไขเฉพาะสองประการที่เป็นเครื่องบ่งบอกต่อการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าสองประการ

  • กรณีเรื่องร้องเรียน วัดผลประวัติของผู้ขายเกี่ยวกับการทำรายการขาย
  • กรณีเรื่องร้องเรียนที่ผู้ขายยังไม่ได้คลี่คลาย วัดผลการดำเนินมาตรการอย่างทันท่วงทีของผู้ขาย เพื่อแก้ไขปัญหากับลูกค้าในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

 
 

คำนวณและติดตามผลแบบเดียวกับเงื่อนไขของ DSR

  • ขณะนี้ คุณสามารถติดตามสถานภาพของคุณและเชื่อมโยงไปหากรณีเรื่องร้องเรียนที่ยังเปิดค้างอยู่ผ่านทาง eBay หรือ PayPal บนหน้าจอ Seller Dashboard ได้แล้ว โดยในหน้าจอ Seller Dashboard คุณยังสามารถเชื่อมโยงและจัดการกับกรณีเรื่องร้องเรียนจาก eBay หรือศูนย์แก้ไขปัญหาของ PayPal (PayPal Resolution Centers) ได้อีกด้วย
  • ผู้ซื้อจะไม่เห็นร้องเรียนในประวัติของผู้ขาย
  • ช่วงเวลาการพิจารณาจำนวนเรื่องร้องเรียนในแต่ละกรณีจะคิดจากปริมาณยอดขายเป็นหลัก ถ้าเป็นผู้ขายที่มีรายการมากกว่า 400 รายการขึ้นไปในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะนับ case ที่เปิดในระยะเวลา 3 เดือน ถ้าหากเป็นผู้ขายรายอื่นๆ จะนับในช่วงเวลา 12 เดือน
  • จำนวนเรื่องร้องเรียนจะนับจากวันที่มีการซื้อขาย ไม่ใช่วันที่เปิดกรณีเรื่องร้องเรียน
  • เฉพาะกรณีของผู้ซื้อจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นจึงจะเข้าข่ายตามเงื่อนไขของ eBay.com