เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | อังกฤษ

เคสใน PayPal นับเป็น defect rate เมื่อเปิดใน 30 วัน

 ข่าวดีสำหรับผู้ขาย ในช่วงปลายเดือนนี้ อีเบย์จะอัพเดทมาตรฐานเพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ขายที่รับ PayPal เป็นช่องทางการรับชำระเงินจากผู้ซื้อ
 
ตั้งแต่รอบการประเมินเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ระยะเวลาที่จะนับการร้องเรียนบน PayPal (PayPal Purchase Protection) เข้าเป็นอัตรา defect rate จะลดจาก 45 วันเป็น 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายที่อีเบย์ประเมินว่าสินค้าจะถูกส่งถึงผู้ซื้อ ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถเปิดเคสบน PayPal ได้หลังจากนั้น (180 วันหลังการซื้อสำหรับผู้ซื้อที่อยู่ในสหรัฐ) แต่เราจะนับเป็น defect rate หากมีการเปิดภายใน 30 วันนับจากวันที่ระบบประเมินว่าสินค้าจะถูกส่งถึงผู้รับนั้น 
 
เช่นเดียวกับคำร้องในอีเบย์ที่มีการร้องเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายที่ระบบประเมินว่าสินค้าจะถูกส่งถึงผู้รับ  จะถูกนับเข้าเป็น defect ซึ่งมีผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ขาย และอย่าลืมว่า ผู้ซื้อบนอีเบย์สามารถยื่นคำร้องใน PayPal หรือ eBay อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการซื้อขายนั้นๆ 

แปลจาก: http://announcements.ebay.com/2014/11/sellers-the-window-for-paypal-purchase-protection-disputes-to-count-as-a-defect-will-be-reduced-from-45-to-30-days/