เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย

รายชื่อจังหวัดที่อาจเกิดความล่าช้าในการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์

  จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 นนทบุรี 11xxx
2 ปทุมธานี 12xxx
3 อยุธยา 13xxx
4 อ่างทอง 14xxx
5 ลพบุรี 15xxx
6 สิงห์บุรี 16xxx
7 ชัยนาท 17xxx
8 สระบุรี 18xxx
9 ฉะเชิงเทรา 24xxx
10 ปราจีนบุรี 25xxx
11 นครนายก 26xxx
12 นครราชสีมา 30xxx
13 บุรีรัีมย์ 31xxx
14 สุรินทร์ 32xxx
15 ศรีษะเกษ 33xxx
16 อุบลราชธานี 34xxx
17 ขอนแก่น 40xxx
18 ร้อยเอ็ด 45xxx
19 นครสวรรค์ 60xxx
20 อุทัยธานี 61xxx
21 กำแพงเพชร 62xxx
22

ตาก

63xxx
23 สุโขทัย 64xxx
24 พิษณุโลก 65xxx
25 พิจิตร 66xxx
26 สุพรรณบุรี 72xxx
27 นครปฐม 73xxx