เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ขายควรเลี่ยงการใช้ Subscript และ Superscript

ผู้ขายควรเลี่ยงการใข้อักษรที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้นบรรทัด
อีเบย์มีนโยบายห้ามใช้ตัวอักษรที่อยู่ต่ำกว่าเส้นบรรทัด (Subscript) หรือ อยู่เหนือเส้นบรรทัด (Superscript) ในชื่อสินค้า เช่น New ³¹TOMS'¹ ³ glitter woman's shoes pink 8 ; New ◆³™¹TOMS'¹ ◆³™ Black
Crochet Women's Classics 9 ; New ARMANI™Mens' Chronograph Watch AR5859 ) ตั้งแต่วันที 18 ตุลาคมเป็นต้นไป รายการสินค้าที่ใช้ตัวอักษรเหล่านั้นจะถูกลบ