เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ไปรษณีย์ไทยขยายเวลาจำกัดน้ำหนักพัสดุึไปรษณีย์ถึง กุมภาพันธ์ 2554

 ตามที่กระทรวงความมั่นคงภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา โดยได้เพิ่มความเข้มงวดต่อสิ่งของทางไปรษณีย์ระหวางประเทศที่ขนส่งทางอากาศผ่านหรือถึงปลายทางสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2553 นั้น บัดนี้ มาตรการดังกล่าวได้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีรายละเอียดตามนี้
 
 
1. สิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม/ชิ้น สามารถส่งได้ตามปกติ
2. สิ่งของที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป ส่งได้เฉพาะลูกค้าธุรกิจ* ที่มีการติดต่อใช้บริการกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีที่อยู่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
 
 
อ้างอิงรายละเอียดตามประกาศฉบับเก่า ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 1545 
 
* ฝากส่งในนามหน่วยงานหรือองค์กร โดยมีระบุคำว่า Business ไว้บริเวณกึ่งกลางตอนบนของด้านจ่าหน้า


สอบถามและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกอีเบย์เีกี่ยวกับประกาศนี้ได้ ที่บอร์ดสนทนา