เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ปรับปรุงเว็บไซต์อีเบย์ประเทศไทยในช่วง 22.30-23.30.

เรียนท่านผู้ใช้งานศูนย์ข้อมูลผู้ขายอีเบย์ประเทศไทย

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 นี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าใ้ช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลผู้ขายอีเบย์ในประเทศไทย และส่วนกระดานสนทนา (เว็บบอร์ด) สำหรับผู้ขายได้ในช่วง 22.30 - 23.30  น.

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้