eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าหลัก > ปรับปรุงค่าธรรมเนียม-eBay.de

ปรับปรุงค่าธรรมเนียม-eBay.de

การอัพเดทช่วงฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2554

รายละเอียด
การอัพเดทของสหรัฐ
การปรับปรุง EU
การเปลี่ยนแปลงของ AU
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงนโยบายผู้ขายล่าสุด
ปรับปรุงค่าธรรมเนียม-eBay.de

ใส่ภาพตัวอย่างฟรีสำหรับทุกรายการขาย

(มีผลกับ eBay.de และ eBay.at)

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน (เวลายุโรป) ผู้ขายสามารถใส่ภาพตัวอย่างได้ฟรีสำหรับการลงขายทุกชนิด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการลงขายและช่วยเพิ่มยอดขายของคุณเอง ภาพตัวอย่างคือสิ่งที่ผู้ซื้อเห็นในเพจผลลัพธ์การค้นหา ดังนั้นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนในผลลัพธ์การค้นหาจะช่วยให้ผู้ซื้อมีข้อมูลมากขึ้น และช่วยให้ผู้ซื้อตั้งคาดหวังกับตัวสินค้าอย่างเหมาะสมอีกด้วย

ปรับปรุงนโยบาย PowerSeller: ให้ส่วนลดเฉพาะผู้ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ผู้ซื้อ

(สำหรับเว็บไซต์อีเบย์ DE และ AT เท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน 2554 (เวลายุโรป) เป็นต้นไป อีเบย์จะยกเลิกส่วนลดค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้(Final Value Fee) สำหรับผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่ามาตรฐานของ PowerSellers (Above Standard) ขึ้นไป ใน eBay.de และ eBay.at

เฉพาะ eBay Top-Rated Seller เท่านั้นที่ยังคงได้รับส่วนลด 30% จากค่าธรรมเนียม Final Value Fee การปรับปรุงส่วนลดนี้คือส่วนหนึ่งในความตั้งใจของเราที่จะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง

ศึกษาวิธีการเป็น eBay Top-Rated Seller ได้ที่นี่

ยกเลิกส่วนลดสำหรับ Above Standard PowerSellers

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกันยายน 2554 (เวลายุโรป) เป็นต้นไปอีเบย์จะยกเลิกส่วนลด Final Value Fee สำหรับ Above Standard PowerSellers

ส่วน eBay Top-Rated Sellers ทุกท่านยังได้รับส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมFinal Value Fee รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆอาทิ

  • แสดงผลในระดับแรกๆของสินค้าที่ขายในราคาตายตัว (fixed price)
  • แสดงโลโก้ให้เห็นอย่างเด่นชัดในผลลัพธ์การค้นหาและเพจหลักอื่นๆ
  • ลำดับที่สูงกว่าใน value box ของเพจสินค้าสำหรับสินค้าที่ลงขายโดยระบุรายละเอียดของสินค้า

การดำเนินมาตรการของผู้ขาย

ช่วงเวลา การดำเนินการ
มีผลแล้ว ศึกษาวิธีการเป็น eBay Top-Rated Seller
มีผลแล้ว เข้าไปดู Seller Dashboard เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้างเพื่อให้ได้เป็น eBay Top-Rated Seller

การเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเลือก Buy it Now และราคาขั้นต่ำ (Reserve)

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะมีอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมกับตัวเลือก Buy it Now และราคาขั้นต่ำ (Reserve Price)
Buy it Now

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ถ้าคุณสร้างรายการขายแบบประมูลที่ระบุ Buy it Now ด้วย ราคา Buy it Now ต้องสูงกว่าราคาเริ่มต้นประมูลอย่างน้อยร้อยละ 40

ตัวอย่างเช่น

ถ้าหากคุณลงขายแบบประมูลโดยมีราคาเริ่มต้น €10 (ยูโร) ราคา Buy it Now ต้องเป็น €14 (ยูโร) ขึ้นไป

นอกจากนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป อีเบย์จะขึ้นค่าธรรมเนียมตัวเลือก Buy it Now สำหรับการลงขายแบบประมูล

สิ่งที่ผู้ขายควรดำเนินการ
ค่าธรรมเนียม Buy it Now (ยูโร) ปัจจุบัน สิงหาคม
€1.00 - €9.99 €0.09 €0.10
€10.00 - €99.99 €0.29 €0.35
€100.00+ €0.99 €1.20

เพิ่มหมวดสินค้าที่สามารถการกำหนดราคาขึ้นต่ำ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป คุณจะใช้ตัวเลือกการกำหนดราคาขั้นต่ำ (Reserve) ในหมวดสินค้าที่เพิ่มขึ้น

ดูว่าสินค้าหมวดใดได้เพิ่มตัวเลือกราคาสินค้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมสำหรับการเพิ่มตัวเลือกราคาขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมปัจจุบันของการเพิ่มตัวเลือกราคาขั้นต่ำสำหรับการลงขายอยู่ที่ 2% ของราคาขาย และสูงสุดไม่เกิน €100 จากนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น 3% ของราคาขาย และสูงสุดไม่เกิน €150 ในสินค้าทุกหมวด ยกเว้นสินค้าหมวดธุรกิจและอุตสาหกรรม ยานยนต์ เรือ และเครื่องบิน ซึ่งยังคงใช้ค่าธรรมเนียมปัจจุบันต่อไป